Novetats

23/01/2012

Restabliment de l’impost sobre el patrimoni amb caràcter temporal

En l’exposició de motius el govern espanyol explica les causes  per les quals es fa necessari el restabliment de l’Impost sobre  el patrimoni amb caràcter temporal: la necessitat d’assegurar  l’estabilitat de la nostra economia i afavorir la recuperació i  l’ocupació aconsella l’adopció de noves mesures tributàries  que reforcin els ingressos públics.

 Així, les circumstàncies actuals i els efectes de la crisi econòmica  fan necessari el restabliment efectiu de l’Impost sobre  patrimoni, de tal manera que els qui més tenen contribueixin  en bona mesura a la sortida de la crisi reforçant el compliment  dels objectius d’estabilitat pressupostària assumits per  espanya.

 l’Impost sobre el patrimoni el va establir la llei 19/1991, de 6  de juny, i va ser materialment exigible fins a l’entrada en vigor  de la llei 4/2008, de 23 de desembre, per la qual se suprimeix  el gravamen de l’Impost sobre el patrimoni, es generalitza el  sistema de devolució mensual a l’Impost sobre el valor afegit i  s’introdueixen altres modificacions en la normativa tributària.

 Per excloure del gravamen els contribuents amb un patrimoni  mitjà s’augmenta significativament el límit per a l’exempció de  l’habitatge habitual, així com el mínim exempt que s’aplicava  a l’impost abans de 2008, sense perjudici de les competències  normatives que sobre aquesta matèria exerceixen les  comunitats autònomes.

 En qualsevol cas, el restabliment de l’impost té caràcter  temporal, ja que es preveu exclusivament el 2011 i el  2012, i s’han de presentar les declaracions consegüents,  respectivament, el 2012 i el 2013 

1. Es modifica l’apartat nou de l’article 4, que queda  redactat de la manera següent:

“Nou. L’habitatge habitual del contribuent, segons defineix  l’article 68.1.3r de la llei 35/2006, de l’Impost sobre la renda  de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis  dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i  sobre el patrimoni, fins a un import màxim de 300.000 euros”.  (a l’antiga llei l’import màxim era de 150.253,03 euros).

 2. Representants dels subjectes passius no residents  a Espanya els subjectes passius no residents en el territori espanyol estan  obligats a nomenar una persona física o jurídica amb residència  a  Espanya perquè els representi davant l’administració  tributària en relació amb les seves obligacions per aquest  impost, quan operin per mediació d’un establiment permanent  o quan, per la quantia i característiques del patrimoni del  subjecte passiu situat en el territori espanyol, així ho requereixi  l’administració tributària, i a comunicar aquest nomenament,  degudament acreditat, abans de la fi del termini de declaració  de l’impost.

 L’incompliment de l’obligació a què es refereix l’apartat  anterior constitueix una infracció tributària greu i la sanció  consisteix en una multa pecuniària fixa de 1.000 euros.

 La sanció imposada conforme als paràgrafs anteriors es  gradua incrementant la quantia resultant en un 100 per cent si  es produeix la comissió repetida d’infraccions tributàries.

 La sanció imposada d’acord amb el que preveu aquest apartat  es redueix d’acord amb el que disposa l’apartat 3 de l’article  188 de la llei general tributària.

 En tot cas, el dipositari o gestor dels béns o drets dels no  residents ha de respondre solidàriament de l’ingrés del deute  tributari corresponent a aquest impost pels béns o drets dipositats o la gestió dels quals tingui encomanada, en els  termes que preveu l’article 42 de la llei general tributària.

 3. Base liquidable en el supòsit d’obligació personal, la base imposable s’ha de  reduir, en concepte de mínim exempt, en l’import que hagi  estat aprovat per la comunitat autònoma.

 Si la comunitat autònoma no ha regulat el mínim exempt a  què es refereix l’apartat anterior, la base imposable s’ha de  reduir en 700.000 euros. (a l’antiga llei la base imposable es  reduïa en 108.182,18 euros).

 El mínim exempt que assenyala l’apartat anterior és aplicable  en el cas de subjectes passius no residents que tributin  per obligació personal de contribuir i als subjectes passius  sotmesos a obligació real de contribuir.

 4. Autoliquidació els subjectes passius estan obligats a presentar una declaració,  a practicar l’autoliquidació i, si s’escau, a ingressar el deute  tributari en el lloc, la forma i els terminis que determini el  titular del Ministeri d’economia i Hisenda.

 El pagament del deute tributari es pot fer mitjançant  lliurament de béns integrants del patrimoni històric espanyol  que estiguin inscrits en l’Inventari general de béns mobles o  en el registre general de béns d’interès cultural, d’acord amb  el que disposa l’article 73 de la llei 16/1985, de 25 de juny, del  patrimoni històric espanyol.

 5. Persones obligades a Presentar declaració estan obligats a presentar declaració els subjectes passius  la quota tributària dels quals, determinada d’acord amb les  normes reguladores de l’impost i una vegada aplicades les  deduccions o bonificacions que siguin procedents, resulti a  ingressar, o quan no es doni aquesta circumstància però el  valor dels béns o drets, determinat d’acord amb les normes  reguladores de l’impost, sigui superior a 2.000.000 euros.

 6. Per finalitzar el mateixreial decret llei que restableix  l’Impost sobre el patrimoni en l’apartat segon del seu únic  article estableix amb efectes des de l’1 de gener de 2013 una  bonificació general en la quota del 100%, la qual cosa significa  de nou la supressió de l’Impost sobre el patrimoni.

 En aquest mateix apartat es deroguen els articles 36  d’obligació de presentar autoliquidació, 37 de persones  obligades a presentar la declaració i 38 de presentació de la  declaració, que ja havien estat derogats en la llei 4/2008 de  supressió del gravamen de l’Impost sobre el patrimoni i que  han tornat a ser afegides en aquest reial decret llei amb una  vigència de dos anys.

 

NOVETATS ANTERIORS

21/03/2019

Masses Mare i Fermentació en la Producció de Pa.

06/03/2019

CURS DEPENDENTES GRATUÏT

08/10/2018

Guies d'interès

20/06/2018

Pa de Chia

28/01/2018

El kamut, una classe de blat amb molta història i propietats saludables

14/01/2018

Com ès el pa saludable?

16/10/2017

Tècniques de venda per fleca

17/09/2017

Tabla de calories del pa

10/06/2017

El pa engreixa?

02/04/2017

El pa de Sant Jordi

25/03/2017

Massa mare

24/03/2017

Els bunyols de Quaresma

06/03/2017

El kamut, una classe de blat amb molta història i propietats saludables.

04/03/2017

La fibra, aliada de la salut

24/02/2017

Bunyols de Quaresma

19/02/2017

Diferència entre Aliments Orgànics i Inorgànics.

06/12/2016

La LOPD (Llei Orgànica de protecció de dades) per una botiga de barri. És necessari?

21/11/2016

Demostració de la Selecció Nacional de Fleca Artesana.

13/11/2016

Escola Richemont (Lucerna, Suïssa)

12/10/2016

Per Tots Sants, castanyes i panellets.

24/09/2016

Pa negre o de sègol

12/08/2016

Tipus de pa segons la farina utilitzada.

09/08/2016

Quin tipus de pa conté més proteïnes?

23/07/2016

Coneix les farines.

12/05/2016

Entendre el procés de fermentació.

08/05/2016

El fajol o blat sarraí.

07/05/2016

El pa de qualitat pot evitar la intolerància al gluten o a la lactosa.

21/04/2016

DEPENDENTES EN PRÀCTIQUES (sense cap cost per la teva empresa)

12/03/2016

¿Que es la massa mare de cultiu?

29/01/2016

El cost de guanyar un nou client és cinc vegades superior al de retenir-lo

22/11/2015

HABILITATS DIRECTIVES - Direcció per objectius. Indicadors de gestió

14/11/2015

HABILITATS DIRECTIVES - Entrevista d'avaluació del rendiment

07/11/2015

HABILITATS DIRECTIVES - Direcció de reunions

31/10/2015

HABILITATS DIRECTIVES - Remuneració del personal. Gestió i motivació d'equips

24/10/2015

HABILITATS DIRECTIVES - Delegar

17/10/2015

HABILITATS DIRECTIVES – Màrqueting personal: Com ens veu el nostre personal?

10/10/2015

HABILITATS DIRECTIVES - Comunicació interna i comunicació amb els clients

04/10/2015

El pa pot ser un bon aliat contra el colesterol 'dolent'

04/10/2015

Pa de ronyó

21/03/2015

Catalunya, declarada Regió Europea de la Gastronomia 2016

10/03/2015

Higiene i seguretat alimentaria

06/12/2014

Un estudi descriu com el consum de pa pot millorar la salut cardiovascular

29/11/2014

El pa sec et pot ser molt útil, no el llencis

20/10/2014

16 d'octubre, Dia Mundial del Pa

13/10/2014

11 setembre. Els catalans surten al carrer a celebrar la seva diada

13/10/2014

Festa Major de la Mercé

05/06/2014

Alimentant negocis

24/05/2014

Tradicional ofrena al Palau de la Generalitat

06/03/2014

Presentació del pa elaborat en motiu del Tricentenari

21/01/2014

Nova Ordenança de Terrasses

16/01/2014

Calendari comercial 2014

16/01/2014

Europain 2014 . La fleca - pastisseria més gran del món

17/05/2013

Nova factura simplificada: com ha de ser?

29/04/2013

De què serveixen tantes normatives?

24/04/2013

El Govern aprova un avantprojecte de la llicència única per a les empreses

09/04/2013

Campanya RENDA 2012

02/04/2013

Anuncis Compra - Venda Abril 2013

14/02/2013

Calendari de festes laborals

13/02/2013

BORSA DE TREBALL

11/02/2013

Assemblea General

04/02/2013

Pa de Pagès Català

15/01/2013

'Manis' i pilotes

11/01/2013

Pa amb... teatre!

07/01/2013

La nova Llei de la cadena alimentària

20/12/2012

Mesures per incentivar el consum i reactivar el mercat laboral

19/12/2012

Millor Iniciativa Lingüística a Forns de Pa Puiggròs

20/11/2012

Estudi: La Fleca a Catalunya

23/10/2012

SI EL TEU MÓN ÉS EL PA, TOTS LES ASSEGURANCES QUE NECESSITES ESTAN AQUÍ

23/10/2012

L'Iba 2012 a Munic, aconsegueix l’èxit esperat

18/09/2012

Criteris registrals per a establiments minoristes del sector de l’alimentació

18/09/2012

Un pa fet íntegrament amb farina de les comarques gironines

18/09/2012

La Federació Catalana de Gremis dóna a la Fundació Esclerosi Mùltiple la col·laboració del Pa del Teatre

18/09/2012

El Consell de Ministres aprova el Decret-Llei d’Impuls de l’Activitat Econòmica

03/07/2012

Cursos del Consorci per la Formació Continua catalana

03/07/2012

Fira de Sant Isidre a Cervera

03/07/2012

Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Pa de Pagès Català

25/04/2012

Assemblea general

25/04/2012

Un dia mundial per al ‘Pa del Teatre’

07/03/2012

Recomanacions a l’hora de contractar el subministrament de gas

07/03/2012

Contractes per als treballadors de la llar

07/03/2012

Nova Escola de Flequers a Sabadell

07/03/2012

Calendari d’obertura del comerç en diumenges i festius 2012

07/03/2012

Trobada a Perpinyà entre el Gremi de Flequers de Barcelona i la Chambre de Métiers des Pyrénées-Orientales

23/01/2012

Contractes temporals encadenats

23/01/2012

Restabliment de l’impost sobre el patrimoni amb caràcter temporal

23/01/2012

Menció Honorífica al Gremi de Reus

23/01/2012

Calendari oficial de festes laborals per a l’any 2012