Laboral

Oferim tots els serveis de gestoria necessaris.

 

Assessorament i resolució de consultes en l'àmbit laboral i de la seguretat social.

Acompliment de:

 • Alta d'empreses a la seguretat social i de nous números patronals.

 • Alta mútua patronal.

 • Alta, variacions i baixes de treballadors a la seguretat social.

 • Contractes de treball.

 • Rebuts de salaris i liquidacions de la seguretat social (TC1, TC2, etc.).

 • Realització de cartes de preavís i càlcul de quitances.

 • Liquidacions trimestrals i anuals d'IRPF.

 • Certificats de renda.

 • Declaracions de rendiments.

 • Altes, Baixes i variacions d’Autonoms.

 

Tramitació de:

 • Subvencions i bonificacions de contractes de treball.

 • Aplaçaments i devolucions de quotes de la seguretat social

 • Pensions i prestacions de la seguretat social (jubilació, invalidesa, viduïtat, orfandat, etc.).

 • Règims especials (autònoms, treballadors de la llar, etc).

 • Documentació de l'atur, d'altes i baixes de la IT i de comunicats d'accidents de treball...

 • Permisos de treball i residència d'estrangers.

Representació:

 • En actes de conciliació en el CMAC i en els jutjats del social (magistratura).

 • Davant de la Inspecció de Treball i de la seguretat social.

 

Expedients de regulació d'ocupació.

Càlcul i confecció dels endarreriments de conveni.                            

Precàlcul de la pensió de jubilació.