Economia

Un bon assessorament econòmic per a la presa de decisions

 

  • Anàlisi de balanços, comptes de resultats i de tresoreria.

  • Estudis de viabilitat, reflotació i reenginyeria.

  • Previsions de tresoreria, balanços i resultats.

  • Anàlisi i planificació d’inversions i el seu finançament.

  • Informació sobre els convenis amb entitats financeres.

  • Informació sobre els convenis de finançament amb els organismes oficials.

  • Informació sobre subvencions que es concedeixen al nostre sector.